Select another year:       


2018
POS HEYA PTSHatsu Haru
PosPts PosPts
1Berlin 60 132628
2Tachida 59 627232
3Braunschweig 51 1518133
4Toujouno 50 3301420
5Hangari 49 5281321
5Tokeraki 49 1419430
7Leverkusen 46 2311915
8Arawa 45 4291816
9Rubensan 44 13201024
9Wamahada 44 12211123
11Okinawa 41 10231618
12Roganiku 40 249331
13Perico 39 8252014
14Achi 38 2211727
15Azukiki 37 258529
16Profoshigawa 36 19141222
17Tenshinhan 34 16171717
18Lauta 32 20131519
19Kuramae 29 924295
20Trender 26 826
20Virginia Beach 26 726
20Masuduran 26 1023313
23Kaizeki 25 925
23Budagata 25 1716259
25Noumi 18 2211277
26Seninashkoi 17 1815322
26Sanagawa 17 2852212
28Vufishima 15 267268
29Twens 14 2942410
30Charlisaksu 13 3122311
30Germany 13 2113
32DeRosa 12 2112
33Yuukichuugi 9 303286
34Ehren 6 276
35Popula 4 304
36Peruto 2 321331
CHAMPIONS
2017 Okinawa
2016 Twens
2015 Tokeraki
2014 Okinawa
2013 Gineshokato
2012 Charlisaksu
2011 Jaronogawa
2010 Gineshokato
2009 Jaronogawa
2008 Golynohana
2007 Sakarinoku
2006 Charlisaksu
2005 Nicoshigawa
2004 Ananoshima
2003 Ananoshima
2002 Cadenas
2001 Kuramae