Select another year:       


2017
POS HEYA PTSHatsu Haru Natsu Nagoya Aki
PosPts PosPts PosPts PosPts PosPts
1Okinawa 166 9252331026928927
2Tokeraki 164 628629279532333
3Wamahada 156 13317181719730828
4Braunschweig 154 1222122312242215135
5Yuukichuugi 145 33128711253341224
6Tachida 144 132114215312351818
6Seninashkoi 144 23272820162710729
8Virginia Beach 138 201422132214829234
9Charlisaksu 132 211382713510272115
10Arawa 131 17179261323361432
11Rubensan 122 277161963011261620
12Hangari 118 23111025191718191323
13Twens 117 331152014222512531
14Sanagawa 108 1123278729136306
14Noumi 108 259134351334630
16Germany 103 43116203521125
17Achi 100 1618296261023141026
18Vufishima 92 52913223061225315
19Budagata 91 26833215212115
19Peruto 91 8263143335322313
21Lauta 87 2212201531524131521
22DeRosa 86 102419169272611324
23Kuramae 84 181626928820171917
23Profoshigawa 84 277112429713242511
25Azukiki 81 14205303241621333
26Perico 75 727323234307342
27Kaizeki 71 43023122115297
28Fujiso 68 32218173332116
28Ehren 68 304241117191918288
30Misawa 64 4322016
31Popula 56 24121422
32Leverkusen 55 15193322313343279
33Toujouno 47 14232412
34Bembel 46 3132510433
35Rogoro 45 241020152511325342
36Masuduran 38 1719
37Goshin-do 36 828298
38Berlin 35 2953053421423
39Roganiku 26 3162610
40Chiadohyo 20 1720
41Nishikii 15 1915
42Syncerius 10 2710
43Itshimimishaki 1 341
CHAMPIONS
2016 Twens
2015 Tokeraki
2014 Okinawa
2013 Gineshokato
2012 Charlisaksu
2011 Jaronogawa
2010 Gineshokato
2009 Jaronogawa
2008 Golynohana
2007 Sakarinoku
2006 Charlisaksu
2005 Nicoshigawa
2004 Ananoshima
2003 Ananoshima
2002 Cadenas
2001 Kuramae